PRIMARIA COMUNEI DOBA JUDETUL SATU MARE

ANUNTURI DE ANGAJARE

REZULTAT FINAL

Rezultatul examenului dupa proba interviu-
Concurs pentru ocuparea postului contractual de inspector II -durata
determinata 6 luni , in Compartimentul de implementare Proiecte
finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul apaiatului de
specialitate al primarului comunei Doba .
organizat de
Primaria Comunei Doba , Judetului Satu Mare

in data de 14.02.2018

                                                                 Tamasan Claudiu - Sergiu      - proba scrisa 85,31 ADMIS
                                                                                                                       INTERVIU - 94.66 ADMIS
                                                                                                                     - punctaj final: 179.97 ADMIS


Rezultatul examenului dupa proba scrisa-
Concurs pentru ocuparea postului contractual de inspector II -durata
determinata 6 luni , in Compartimentul de implementare Proiecte
finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul apaiatului de
specialitate al primarului comunei Doba .
organizat de
Primaria Comunei Doba , Judetului Satu Mare

in data de 14.02.2018

Tamasan Claudiu - Sergiu 85,31 ADMISANUNT CONCURS PENTRU 1 POST CONTRACTUAL PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

 

COMUNA DOBA, cu sediul în comuna Doba, str. Principală, nr. 56, jud. Satu Mare, cod fiscal: 3963838, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea posturilor – INSPECTOR GR. II - studii superioare - post vacant, contractual pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul compartimentului de implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: - 1 an

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- 14.02.2018 – proba scrisă, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

- 15.02.2018 – interviul, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

Data şi ora limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 13.02.2018 – ora 15, la sediul Primăriei Comunei Doba

. Detalii  privind condiţiile specifice şi bibliografia sunt disponibile pe pagina de internet al comunei Doba www.primariadoba.ro , secţiunea „Anunţuri de angajare” sau se pot obţine de la sediul instituţiei: loc. Doba, str. Principală, nr. 56, tel/fax 0261-869135, e-mail: primariadoba@yahoo.com, persoană de contact: secretar Berinţan Irina

CONDIŢII DE PARTICIPARE GENERALE

            Candidaţii trebuie să îndeplinească   condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 a)   are  cetățenie  română şi domiciliul în  România

 b)  cunoaşte limba româna scris şi vorbit ;

                   c ) are vârsta de minim 18 ani împliniți ;

 d)  are capacitate deplină de exercițiu ;

 e)  are o stare de sănătate corespunzătoare  funcției publice pentru care candidează, atestată  pe bază de examen mendical de specialitate;

 f)  îndeplineşte condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică

g)      îndeplineşte  condițiile specifice pentru  ocuparea funcției  publice

h)      nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanității,contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni  care impiedică   înfăptuirea justititiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârşite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției   publice ;

i)        nu a fost  destituită dintr-o  funcție publică sau nu i-a încetat contractul  individual  de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani ;

j)        nu a desfăşurat activitate de poliție politică , astfel cum este definitivă prin lege .

CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIFICE

            1. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  de INSPECTOR, grad II, studii superioare,  candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

             -  1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad II;

             - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

              -  cunoştinţe de  operare P.C.

Conţinut dosar de înscriere

           
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3
la HG-611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

ANUNT CONCURS PENTRU 3 POSTURI CONTRACTUALE

 

COMUNA DOBA, cu sediul în comuna Doba, str. Principală, nr. 56, jud. Satu Mare, cod fiscal: 3963838, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea postului -ŞOFER-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: -  studii  medii

- permis de conducere cat. B, C şi D

- atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane , valabil la data depunerii dosarului

- atestat pt. utilaje grele

Nota: în cazul în care nu se prezintă nici un candidat cu toate cerinţele specificate se poate angaja pe perioadă determinată de 1 an, perioadă în care are obligativitatea de a se conforma cerinţelor, după conformare se va angaja pe perioadă nedeterminată.

-         Vechime: Nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 02.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

Interviu:- data de 03.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

 

 

Denumirea postului –MUNCITOR C. I- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, în cadrul comp. administrativ şi gospodărire comunală.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: - minim 8 clase

-         Vechime: Nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 02.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

Interviu:- data de 03.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

 

Denumirea postului –MUNCITOR N. II- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, în cadrul comp. administrativ şi gospodărire comunală.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: - minim 4 clase

-         Vechime: Nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 02.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba

Interviu:- data de 03.11.2016, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Doba


Conţinut dosar de înscriere

           
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3
la HG-611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

 

BIBLIOGRAFIE

-         pentru  ocupararea postului vacant de ŞOFER :

 

1)      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

2)      OUG 195/2002 (r1) privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3)      HG 1391/2006 – pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4)      OG 37/2007 - privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

5)      L 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

6)      L 53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7)      L 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

-         pentru  ocupararea postului vacant de MUNCITOR C. I :

 

1)      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

2)      L 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

3)      L 53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4)      L 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

-         pentru  ocupararea postului vacant de MUNCITOR N. II:

 

1)      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

2)      L 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

3)      L 53/2003 – codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4)      L 477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 26.10.2016, la sediul Primăriei Comunei Doba

Date contact: secretar Berinţan Irina tel/fax 0261-869135

 

 

Primar,

ing. Ghetina Mihai

                                     ANUNŢ

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin.1, art. 18, art. 19, art. 21 alin  2 lit. b)-g), art. 22 alin. 1) şi 2), art. 25, art. 26 alin.2, art. 28 alin.1 şi 2 şi art.29 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,

            În baza art. 56 lit. d), art. 57 alin 1-4, art. 58 alin. 2 lit. b), art. 58 alin. 4 din Legea nr. 188/1999  privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

            Ţinând seama de prevederile art. VI alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice,

 Vă transmitem înştiinţarea cu privire la organizarea concursului de recrutare în funcţia de  INSPECTOR, clasa I, grad profesional PRINCIPAL, din cadrul Biroului contabilitate şi   achiziţii   publice,  de  CONSILIER, clasa I, grad profesional  DEBUTANT,  din cadrul Biroului  contabilitate şi achiziţii publice şi în funcţia de REFERENT, clasa III, grad profesional ASISTENT, din cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă, funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei  Doba, judeţul Satu Mare.

 

ORGANIZAREA CONCURSULUI

 

-         Data organizării concursului :  11.11.2016, orele 10,00

-         Locul desfăşurării concursului : Primăria Doba 

-         Locul depunerii dosarelor : Primăria Doba 

-         Termenul de depunere a dosarelor – în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului în MO (11.10.2016) privind organizarea concursului de recrutare

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE GENERALE

 

            Candidaţii trebuie să îndeplinească   condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 a)   are  cetățenie  română şi domiciliul în  România

 b)  cunoaşte limba româna scris şi vorbit ;

                   c ) are vârsta de minim 18 ani împliniți ;

 d)  are capacitate deplină de exercițiu ;

 e)  are o stare de sănătate corespunzătoare  funcției publice pentru care candidează, atestată  pe bază de examen mendical de specialitate;

 f)  îndeplineşte condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică

g)      îndeplineşte  condițiile specifice pentru  ocuparea funcției  publice

h)      nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanității,contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni  care impiedică   înfăptuirea justititiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârşite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției   publice ;

i)        nu a fost  destituită dintr-o  funcție publică sau nu i-a încetat contractul  individual  de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani ;

j)        nu a desfăşurat activitate de poliție politică , astfel cum este definitivă prin lege .

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE SPECIFICE

            1. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  de INSPECTOR, grad profesional PRINCIPAL din clasa I,  candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

             -  5  ani  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional  PRINCIPAL din clasa I;

             - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

              -  cunoştinţe de  operare P.C..

2. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de CONSILIER, grad profesional DEBUTANT din clasa I,  candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

             - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

              -  cunoştinţe de  operare P.C..

3. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de REFERENT, grad profesional ASISTENT din clasa III, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  6 luni vechime pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional ASISTENT din clasa a III-a;

  -    studii  medii absolvite  cu diplomă de bacalaureat.

   -  cunoştinţe de  operare P.C..

 

Conţinut dosar de înscriere

           
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3
la HG-611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

 

BIBLIOGRAFIE

-         pentru  ocupararea postului vacant de   INSPECTOR :

1.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată

4.      Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si complaterile ulteroare

5.      Legea nr. 227/2015  privind Codul  fiscal  , cu modificarile  si completarile ulterioare

6.      Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice

7.      H.G. 395 / 2016 Norme Metodologice privind aplicarea L 98/2016

 

-         pentru  ocupararea postului vacant de CONSILIER :

1.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare

2.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare

3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată

4.      Legea nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si complaterile ulteroare

5.      Legea nr. 227/2015  privind Codul  fiscal  , cu modificarile  si completarile ulterioare

6.       Legea nr. 207/2015 – privind codul de procedură fiscală

7.      ORDONANŢA nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor actualizată

 

-         pentru ocuparea postului vacant  de  REFERENT 

 

1.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

2.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare;

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată;

4.      Ordonanta  Guvernului  nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea  serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta cu modificarile   si completarile ulterioare;

5.      Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

6.      Legea nr.  481/2004   privind protectia civila, republicata .

7.      LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8.      HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

 

 

PRIMAR

ing.Ghetina  Mihai

 » Fisa de inscriere -
» REZULTATE FINALE ANGAJARE - AGENT TURISM -
» ANGAJARE FP concurs 11.11.2016 -
» ANGAJARE CONTRACTUAL concurs in 02.11.2016 -
» Lista finala candidati admisi contractual 02.11.2016 -
» proces verbal final concurs contractual 02.11.2016 -
» Lista candidati FP - 11.11.2016 -
» lista finala candidati admisi FP - 11.11.2016 -
» ANUNT - CALENDAR - BIBLIOGRAFIE - concurs INSPECTOR II - 14 si 15.02.2018 -
» Lista finala candidati la concursul de recrutare din 14.02.2018 -
» rezultat proba scrisa - Inspector II - determinata 6 luni - 14.02.2018 -
» Rezultat final - concurs INSPECTOR gr. II - determinata 6 luni - 14.02.2018 -